+48 533 452 420 | +48 533 710 010   Kielce, ul. Targowa 18 (9 piętro) | artcakes.pl@gmail.com

Polityka prywatności

Dane osobowe i polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Pani/Pana danych osobowych.

Polityka określa sposób i cele przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie w związku z korzystaniem z naszego Sklepu znajdującego się na stronie internetowej https://artcakes.pl/

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kocierz prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: ART CAKES Magdalena Kocierz, adres: ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce, NIP: 959-150-47-99, Regon 260211758,  e-mail: artcakes.pl@gmail.com, tel. +48 533 710 010.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora Danych bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w każdym procesie określone zostały w odpowiedniej zakładce poniżej.

Przetwarzamy  Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem nie tylko uzasadnionego interesu Administratora, lecz przede wszystkim z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ich wpływu na podejmowaną działalność w wybranych sferach aktywności.

Formularz kontaktowy

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się drogą tradycyjną, telefonicznie jak i za pośrednictwem strony internetowej poprzez np. formularz kontaktowy.
 2. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja/udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość) w związku z koniecznością załatwienia zgłoszonej sprawy czy obsługi zapytania. 
 3. Skorzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego wymaga podania niezbędnych do kontaktu danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie choć jednej danej do kontaktu (e-mail bądź nr telefonu) skutkuje brakiem obsługi zapytania z naszej strony.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni od momentu kontaktu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, jeżeli na skutek przesłanego przez Panią/Pana zapytania zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z naszych usług, wówczas staje się Pani/Pan naszym Klientem.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT czy hostingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Klienci

 1. Administrator  przetwarza Pani/Pana podstawowe dane niezbędne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, adres do doręczeń, dane do kontaktu) oraz wszelkie inne dane niezbędne do wykonania umowy np. NIP w przypadku jeśli Klient jest Przedsiębiorcom Zawodowym (faktura VAT).
 2. W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej realizacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży między Panią/Panem, a Administratorem. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania), w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – obrona praw Administratora i dochodzenie roszczeń), a także prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie celem poprawy funkcjonowania Sklepu i zwiększenia sprzedaży Towarów
 • marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), wysłania informacji handlowych- Newsletter, w zw. z art. 10 UŚUD-e i art. 172 PT (zgoda) 
 • prowadzenie rozliczeń i wystawienie FV na podstawie art.  6 ust. 1 lit. c) RRODO w zw. z art. 106b ust. o podatku od towarów i usług – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w postaci wystawienia FV.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji Umowy Sprzedaży, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonych reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń, przez okres nakazującymi Administratorowi  przechowywanie dokumentów księgowych, a w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wycofania zgody (marketing bezpośredni drogą elektroniczną – Newsletter) bądź sprzeciwu w przypadku marketingu Towarów własnych przesyłanych drogą tradycyjną. Każdorazowo jednak Administrator ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umów Sprzedaży dwa lata).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, hostingu, kurierskie, pocztowe, płatności internetowych czy biuro rachunkowe,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Newsletter 

 1. Administrator drogą elektroniczną, bezpłatnie przesyła informację handlową na temat Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu ArtCake, wydarzeń, szkoleń czy innych działań podejmowanych przez Administratora (marketing bezpośredni usług przesyłany za pomocą środków komunikacji elektroniczne j- poczty elektronicznej).
 2. Przetwarzamy dane osobowe w postaci Pani/Pana adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wskazanego celu przetwarzania.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 10 UŚUD i art. 172 PT). W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając tą informację na adres artcakes.pl@gmail.com
 4. Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej drogę elektroniczną – newsletter.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi hostingu, kurierskie,  a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Portale społecznościowe

 1. Administrator prowadzi profile w poniżej wskazanych portalach społecznościowych:

– Facebook: https://www.facebook.com/artcakespodklady 

– Instagram: https://www.instagram.com/artcakespodklady/  

 1. Z chwilą polubienia postu Administrator, pozostawienia komentarza, wysłania wiadomości prywatnej wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (współadministrowanie w celach statystycznych) staje się Administratorami Pani/Pana danych osobowych. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności: Facebook – https://privacycenter.instagram.com/policy/ 
 2. Administrator prowadzi profile w portalach społecznościowych w celu budowania wizerunku firmy, promocji własnej działalności i oferowanych Towarów,  prowadzenia analiz aktywności użytkowników profili, ich preferencji oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności  świadczonych usług. Profile w portalach społecznościowych umożliwiają także kontaktowanie się z Administratorem.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – promocji własnej działalności i usług, prowadzenie profili społecznościowych, budowanie i umacnianie relacji z klientami, prowadzenie analiz i statystyk dot. popularności i funkcjonowania profili a także ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi korzystania z profili oraz odpowiedz na kontakt). 
 1. Dane osobowe Administrator przechowuje do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, wyrażonego poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a w pozostałym zakresie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są dostawcy systemów informatycznych, usług IT, firma hostingowa, podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe. Administrator poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Facebook, czy Instagram Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich – Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z udostępnianiem ich wewnętrznie przez Facebooka Meta Platforms Inc. Przekazywanie tych danych następuje w na podstawie art. 45 RODO, decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. w oparciu o Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
 4. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w zakresie prowadzonych wspólnie z Facebook działań marketingowych i analitycznych, w zakresie narzędzi udostępnianych przez Portal Facebook, w pozostałym zakresie dane nie są poddawane automatycznemu profilowaniu.

3. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia. W ramach prawa dostępu do danych osoba, której dane dotyczą, może również żądać informacji o tym, komu udostępniane są jej dane osobowe oraz czy podlegają one profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo uzyskania kopii jej danych.
 • prawo do sprostowania danych – na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie, Administrator na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
 • prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
 • prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane i są przetwarzane, sprzeciw dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w tym zakresie;
 • prawo wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ART CAKES Magdalena Kocierz, adres: ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce lub za pośrednictwem poczty email: artcakes.pl@gmail.com.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

4. POCHODZENIE DANYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. Administrator może także pozyskiwać dane osobowe ze źródeł informacji publicznie dostępnych, takich jak Monitor Sądowy i Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych lub inne krajowe i zagraniczne rejestry.

5. AKTUALIZACJA

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień naszej Polityki Prywatności adekwatnie do zmiany przepisów prawa. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki przed skorzystaniem z naszych usług, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

 

6. PLIKI COOKIES

Strona internetowa https://artcakes.pl/ korzysta z plików cookies przechowywanych przez przeglądarkę internetową z której Pani/Pan korzysta na swoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, telefonie). Na podstawie art.  173 ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne na Pani/Pan końcowym urządzeniu instalujemy niezbędne do funkcjonowania naszej Strony pliki cookies, pozostałe rodzaje plików są przechowywane wyłącznie za Pani/Pan zgodą.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane tzw. pliki tekstowe, które ułatwiają Pani/Pan  korzystanie ze strony internetowej, np. zapisując w przypadku ponownego korzystania z tego samego urządzenia końcowego, wybrane przez Panią/Pana preferencje. 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej https://artcakes.pl/ służą przede wszystkim celom statystycznym (ustalenie liczby Użytkowników, sposób korzystania ze Strony, zapisanie Towarów przeniesionych do koszyka w procesie składania zamówienia).

Serwis korzysta z następujących plikow cookies:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, domyślnie zaznaczone, bez nich Strona nie może prawidłowo działać,
 2. statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej (checkbox do zaznaczenia),
 3. marketingowe – umożliwiające wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla wybranego Użytkownika (checkbox do zaznaczenia),
 4. niesklasyfikowane – pliki, które są w procesie klasyfikacji, wraz z dostawcami poszczególnych plików (checkbox do zaznaczenia).

Spośród wskazanych plików cookies możemy wyróżnić dwa podstawowe ich typy: a) pliki cookies własne – instalowane z chwilą odwiedzenia naszej strony internetowej oraz b) pliki cookie innych stron wykorzystywane z innych witryn treści.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies) które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony, korzystamy z następujących rodzajów plików cookies

Pliki Cookies wykorzystywane na Stronie 

Lp.

NAZWA

DOSTAWCA

TYP

OKRES PRZECHOWYWANIA

 

elementor

własne

HTML

2 lata – stałe

 

rc::a

gstatic.com

HTML

2 lata – stałe

 

rc::c

gstatic.com

HTML

sesyjne

 

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

1 dzień

 

wc_cart_hash_#

własne

HTML

stałe

 

wc_fragments_#

własne

HTML

sesyjne

 

_clck

własne

HTTP

1 rok

 

_clsk

własne

HTTP

1 dzień

 

_cltk

clarity.ms

HTML

sesyjne

 

_ga

własne

HTTP

2 lata – stałe

 

_ga_#

własne

HTTP

2 lata – stałe

 

_gat

własne

HTTP

1  dzień

 

_gid

własne

HTTP

1 dzień

 

c.gif

c.clarity.ms

Pixel

sesyjne

 

CLID

clarity.ms

HTTP

1 rok

 

_gcl_au

własne

HTTP

3 miesiące

 

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

sesyjne

 

ANONCHK

c.clarity.ms

HTTP

1 dzień

 

IDE

doubleclick.net

HTTP

1 rok

 

MR

bing.com

HTTP

7 dni

 

MR

c.clarity.ms

HTTP

7 dni

 

MUID

bing.com

HTTP

1 rok

 

MUID

clarity.ms

HTTP

1 rok

 

SM

clarity.ms

HTTP

sesyjne

 

SRM_B

bing.com

HTTP

1 rok

 

wpEmojiSettingsSupports

artcakes.pl

HTML

sesyjne

Poza niezbędnymi plikami cookies, instalowanymi w chwili odwiedzenia naszej Strony, może Pani/Pan sam zarządzać pozostałymi rodzajami plików, w każdej chwili dokonując ich zmiany za pomocą ustawień przeglądarki bądź całkowitego usunięcia.  Zmiany w przeglądarkach internetowych, możliwe są za pośrednictwem poniższych odesłań i zgodnie z instrukcjami w nich zawartymi:

Urządzenia mobilne:

Zobacz najnowsze produkty w sklepie