+48 533 452 420 | +48 533 710 010   Kielce, ul. Targowa 18 (9 piętro) | artcakes.pl@gmail.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego ART CAKES, działającego pod adresem https://artcakes.pl/ prowadzonego przez Sprzedawcę, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. Newslettera, Konto w Sklepie  warunki i zasady dokonywania zakupu Towarów w Sklepie oraz pozostałe prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów.
  2. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy.
  3. Sprzedawca – Magdalena Kocierz, prowadząca zgodnie z wpisem do bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarczą pod firmą:

ART CAKES Magdalena Kocierz

adres: ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce

NIP: 959-150-47-99, Regon 260211758

e-mail: artcakes.pl@gmail.com

tel. +48 533 710 010

świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej https://artcakes.pl/ oraz dostarcza za pośrednictwem prowadzonego Sklepu Klientom Towar, znajdujący się w asortymencie Sprzedawcy. Podane powyżej dane kontaktowe służą komunikacji ze Sprzedawcą, w tym składaniu reklamacji.

  1. Klient przed korzystaniem z usług oferowanych w Sklepie oraz zakupem Towaru powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który jest mu udostępniony m.in. na Stronie Internetowej Sklepu oraz każdorazowo przed złożeniem zamówienia.
  2. Informacje o Towarach znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. DEFINICJE
 1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą Zawodowym albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto – panel tworzony w Sklepie, umożliwiający Klientowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów (usługa elektroniczna);
 5. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji o Towarach Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje promujące asortyment Sklepu (usługa elektroniczna).
 6. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia do Realizacji – moment w którym następuje zawarcie umowy sprzedaży;
 7. Przedsiębiorca  Zawodowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CIDG;
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep y dostępny pod adresem https://artcakes.pl;
 10. Strona lub Strona Internetowa –  serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, prezentujący jego Towary, dostępny pod adresem https://artcakes.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą;
 11. Towar – rzecz ruchoma wolne od wad znajdująca się w asortymencie Sprzedawcy prezentowana za pośrednictwem Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 12. Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży Towaru zgodnie z art. 535 KC, zawierana za pośrednictwem Sklepu,  pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, 
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Klient, zapisując się na Newsletter, dokonując zakupu Towaru w Sklepie lub tworząc w tym celu Konto, akceptuje niniejszy Regulamin i zawiera ze Sprzedawcą nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  2. Aby skorzystać z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony nie trzeba spełniać dodatkowych warunków, wystarczy dostęp do sieci Internet, korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej, posiadanie adresu e-mail oraz programów komputerowych umożliwiających odczytywanie plików w formacie .pdf lub .docx (ewentualne pobranie faktury).
  3. Sprzedawca informuję, że podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych przez siebie usług m.in. stosuje szyfrowanie przy użyciu certyfikatu SSL, korzysta z oprogramowania antywirusowego, używa blokowania hasłowego dostępu. Jednakże usługa związana jest z wykorzystaniem sieci Internet, co niesie ze sobą ryzyko możliwości wystąpienia szczególnych zagrożeń  cyberbezpieczeństwa (ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki), blokowanie dostępu do usług, ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję). Dodatkowo Sprzedawca zaleca, celem zminimalizowania ryzyka, aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz ostrożność (nie klikanie podejrzanych linków, nie pobieranie załączników jeśli nie dokonywano zakupów w Sklepie).
  4. Zakazane jest wprowadzanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub podejmowanie innych niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami działań.
  5. Usługi elektronicznie w Sklepie świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie, przez okres nieoznaczony (Konto i Newsletter), usługa w postaci dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu/składanie zamówienia realizowana jest przez okres do momentu zakończenia procesu zakupu Towaru lub rezygnacji z zakupu Towaru przez Klienta..
  6. Klient, w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej https://artcakes.pl/ poprzez odpowiednio zaprzestanie dokonywania zakupów za pośrednictwem Strony (formularz zamówienia), rezygnację z Newslettera, bądź złożenie oświadczenia woli o usunięcia Konta założonego w Sklepie (wypowiedzenie umowy o charakterze ciągłym). Oświadczenie można złożyć, każdorazowo za pośrednictwem wybranego, ze wskazanych w Rozdziale I. środków komunikacji ze Sprzedawcą. Niezwłocznie po otrzymaniu wskazanego oświadczenia Sprzedawca usuwa Konto Klienta bądź wypisuj go z Newslettera.
  7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca może także z własnej inicjatywy zaprzestać oferowanych za pośrednictwem Strony na rzecz Klienta usług.
  8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego (Konta) czy Newslettera, mogą być składane:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artcakes.pl@gmail.com ,
 2. w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres ART CAKES, ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce.
  1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
 1. opis sprawy, której dotyczy,
 2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia,
 3. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 1. NEWSLETTER 
  1. Usługa Newslettera świadczona jest po udzieleniu przez Klienta odpowiedniej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie dedykowanego checkboxa Zapis na Newsletter oraz akceptacji Regulaminu.
  2. Newsletter może być wysyłany przez Sprzedawcę w różnych odstępach czasu,
   w zależności od wydarzeń czy promocji organizowanych przez Sprzedawcę.
 1. ZAKUP TOWARU ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU 
  1. Zakup Towaru w Sklepie możliwy jest bez zakładania Konta, jeżeli jednak Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie i w ten sposób dokonać zakupu Towaru, jego dane oraz historia złożonych zamówień będą przechowywane przez Sprzedawcę.
  2. Założenie Konta następuje po podaniu wymaganych do realizacji umowy sprzedaży danych oraz zaznaczeniu przez Klienta dedykowanego checkboxa „Utworzyć Konto?”. Po utworzeniu Konta, Klient może już logować się do Sklepu poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
  3. W celu dokonania zamówienia Towaru, Klient powinien skompletować zamówienie, wybrać adres dostarczenia Towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄKIEM ZAPŁATY”. 
  4. Złożenie przez Klienta zamówienia nawet, w sytuacji jego niezwłocznego opłacenia, nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży ale jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia określonego Towaru.
  5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient na wskazany w zamówieniu lub w Koncie Klienta adres e-mail – otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą Przyjęcie Zamówienia do Realizacji. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy takiego oświadczenia (Przyjęcie Zamówienia do Realizacji) pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Towaru wybranego przez Klienta.
  6. Łączna, kompletna wartości zamówienia, obejmująca cenę brutto w złotych polskich Towaru (wraz z podatkami) oraz koszty jego dostarczenia, są każdorazowo podawane na Stronie Sklepu, w trakcie składania zamówienia i deklarowania chęci dokonania zakupu wybranego Towaru przez Klienta, a także w otrzymanym Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji.
  7. Zawarta za pośrednictwem Sklepu, między Klientem a Sprzedawcą, Umowa Sprzedaży Towaru potwierdzona zostaje udostepnieniem niniejszego Regulaminu na Stronie Sprzedawcy oraz wiadomością e-mail potwierdzającą Przyjęcie Zamówienia do Realizacji przez Sprzedawcę.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA TOWAR
  1. Klient dokonuje płatności za zamówienie Towaru na rzecz Sprzedawcy, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU (płatność kartą, płatność online lub przy użyciu kodu Blik). Więcej informacji na temat rozliczania transakcji za pomocą PayU można znaleźć na stronie https://poland.payu.com/
  2. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  4. Zwrot środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta następują przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, bądź przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta do zwrotu środków.
 1. SPOSÓB I TERMIN DOSTARCZENIA TOWARU
  1. Towar dostarczany jest Klientowi na jego koszt. Nie dotyczy to odbioru osobistego Towaru (dostarczenie bezpłatne). 
  2. Cena dostawy Towaru jest każdorazowo wskazywany Klientowi przed złożeniem zamówienia. Ryzyko związane z dostarczeniem Towaru ponosi Sprzedawca, nie dotyczy to jednak Klientów będących Przedsiębiorcami Zawodowymi, którzy ponoszą ryzyko doręczenia Towaru zgodnie z pkt. 5 poniżej. zd. 2.
  3. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w Dni Robocze.
  4. Dostawa realizowana jest na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy DPD lub do paczkomatu InPost.
  5. Klient każdorazowo przed złożeniem zamówienia, a także w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia do Realizacji otrzymuje informacje o przewidywanym terminie doręczenia Towaru.
  6. W razie wyboru przez Klienta formy dostarczenia Towaru za pośrednictwem kuriera, Klient w przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki w transporcie, powinien zgłosić niniejsze kurierowi przy odbiorze lub w terminie 3 dni od odebrania przesyłki, podpisując stosowny Protokół szkody. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą Zawodowym, brak podpisania u kuriera Protokołu szkody, zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie doręczenia Towaru.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Klient jest obowiązany do odebrania zakupionego Towaru. 
  9. Klient, który nie odebrał zakupionego Towaru, otrzymuje od Sprzedawcy wezwanie do wykonania umowy zawierające określony termin wykonania umowy oraz zastrzeżenie, że po upływie wskazanego w wezwaniu terminu i braku odpowiedzi ze strony Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej Towaru.
  10. W razie nieodebrania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta zakupionego Towaru, Sprzedawca przyjmuje, że ten Klient odstąpił od umowy, wówczas Sprzedawca wezwie takiego Klienta do zapłaty ceny za zwrot Towaru (zwrot przesyłki od Klienta do Sprzedawcy), po upływie terminu do dokonania zapłaty, Sprzedawca dokona potrącenia kosztów przesyłki zwrotnej z zapłaconą Ceną za Towar.
  11. Klient będący Przedsiębiorcą Zawodowym, który nie odebrał zakupionego Towaru dodatkowo zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100 zł tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  12. Sprzedawca ma prawo do żądania zapłaty przez Przedsiębiorcę Zawodowego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
 1. NIEZGODNOSĆ TOWARU Z UMOWĄ
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mają prawo zgłosić Sprzedawcy reklamacje Towaru niezgodnego z umową, zgodnie z art.  43d.  oraz art.  43e. ustawy o Prawach Konsumenta.
  2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla nich uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim został on nabyty. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. Jeżeli jednak spełnienie wskazanego w reklamacji żądania jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, to wówczas Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru – zamiast zgłoszonego żądania naprawy, bądź odwrotnie dokonać naprawy Towaru – zamiast zgłoszonego żądania wymiany.
  3. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  4. Jeżeli Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru lub nie naprawił lub nie wymienił Towaru, lub próbował naprawić lub wymienić, ale Towar nadal jest niezgodny z umową lub oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta to ten Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. 
  5. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. 
  6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

 

 1. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za brak zgodność Towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o Prawach Konsumenta.
  2. Konsument i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta nie ponoszą żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. 
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (elektronicznie, tradycyjnie lub osobiście)
  4. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać w szczególności:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres do doręczenia Towaru (w razie jego wymiany bądź naprawy),
 3. adres poczty elektronicznej 
 4. nazwa i typ reklamowanego Towaru,
 5. dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz datę jej stwierdzenia,
 6. ilość Towaru będącą przedmiotem reklamacji
 7. datę nabycia Towaru,
 8. dowód zakupu Towaru
 9. zdjęcia reklamowanego Towaru, o ile możliwe
  1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje go o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając stosowną informację na podany adres mailowy składającego reklamację. 
  2. W przypadku braku odpowiedzi na reklamacje, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
  1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta lub osobę wskazaną przez te osoby inną niż przewoźnik, bez podania przyczyny odstąpienia. 
  2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  3. Odstępując od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta składa Sprzedawcy stosowne oświadczenie, za pośrednictwem dowolnego wybranego kanału komunikacji ze Sprzedawcą. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mogą skorzystać z proponowanego wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, na swój koszt, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Art Cakes Magdalena Kocierz, ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce.
  5. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru oraz poniesionych przez Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta kosztów doręczenia Towaru od Sprzedawcy (najtańszy z możliwych sposobów dostępnych w Sklepie).
  6. Zwrot należności następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, chyba że Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie zwraca w tym wypadku Konsumentowi kosztów doręczenia zwrotnego Towaru do Sprzedawcy.  
  7. Konsument albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru w związku z korzystaniem z niego w nieodpowiedni sposób. Konsument albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie Towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać Towaru w sposób nieograniczony. Jeśli tak zrobi Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru (odszkodowanie za nadmierne zużycie Towaru). 
  8. Niezależnie od postanowień powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
 1. PRZEDSIĘBIORCY ZAWODOWI
  1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy Umowie Sprzedaży Towaru zawartej przez Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami Zawodowymi. 
  2. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą Zawodowym z tytułu rękojmi, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy Zawodowego.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę Zawodowego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
  4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia z Przedsiębiorcą Zawodowym. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie tego Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
  5. Ewentualne sporu mogące wystąpić na tle realizacji Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą Zawodowym rozstrzygane będą przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. ZMIANA REGULAMINU 
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu dostosowania zmian do przepisów powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych usługach  a także zmiany sposobów płatności czy dostaw. Zmiana Regulaminu nie będzie miała zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
  2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie Internetowej nowego brzmienia Regulaminu oraz poprzez wysłanie jego treści na adres E-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta bądź zapisu na Newsletter.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu lecz bez utraty praw już nabytych i z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usług świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu w tym świadczenia Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2023r.

Załącznik:

– Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ART CAKES Magdalena Kocierz, 

adres: ul. Targowa 18/902, 25-520 Kielce

NIP: 959-150-47-99, Regon 260211758, 

e-mail: artcakes.pl@gmail.com,

tel. +48 533 710 010

Imię i nazwisko Konsumenta

Adres Konsumenta

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.  

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

………………………

Podpis Konsumenta